Adtivities


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

การประชุมผู้บริหาร ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (VDO CONFERENCE)

เพื่อร่วมหาแนวทางการพัฒนาองค์กรและพัฒนาศักยภาพ สินค้าบริการ กับผู้จัดการแต่ละสาขาทั่วประเทศ