Data loger DT09

Specification

 • ออกแบบและพัฒนาตวามความต้องการของลูกค้า
 • เหมาะสำหรับหน้างานที่ไม่สะดวกที่จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทำงาน

DESCRIPTION

 • ระบบพัฒนาโดยเทคโนโลยี Dot net
 • สามารถเชื่อมต่อเครื่องชั่งได้
 • สามารถพิมพ์บันทึกน้ำหนักได้ทั้งแบบ Manual และ Auto
 • สามารถ Export ไฟล์เป็น Excel ไฟล์ได้ (CSV)
 • สามารถตั้งให้พิมพ์น้ำหนักรวมทุกชั่งโมง และ ให้พิมพ์สรุปรายการทุกวันได้ แบบอัตโนมัติ
 • สามารถเชือมต่อระบบ LAN ได้
 • สามารถส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถกำหนดสูตรการชั่งได้
 • สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์บาร์โคดได้
 • สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบารโค้ดได้
 • อื่น ๆ