ประวัติความเป็นมา
 

 
ประวัติความเป็นมา

บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัด ได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2532  และดำเนินกิจการ ด้านธุรกิจเครื่องชั่งน้ำหนักตลอดมา  

บริษัทฯ ได้มุ่งหวังที่จะพัฒนาการทำงาน  เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของประสิทธิภาพการจัด
จำหน่ายและให้บริการ  รวมถึงความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า  ด้านผลิตภัณฑ์และธุรกิจเครื่อง
ชั่งน้ำหนักทุกประเภท  ตลอดจนงานออกแบบและผลิตเครื่องชั่งน้ำหนัก  เครื่องบรรจุ  สนองความต้องการของลูกค้าทั่วไป

ปัจจุบันในวงการธุรกิจเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องบรรจุ บริษัทฯได้รับการยอมรับในฐานะ
ความเป็นผู้นำของธุรกิจแขนงนี้ โดยมีสาขาจัดจำหน่ายและให้บริการลูกค้า กระจายตาม
แหล่งนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ รวม 10 สาขา  และจะเปิดสาขาตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้
บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงในอนาคตอันใกล้นี้

บริษัทฯ ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับ
งานอุตสาหกรรมทุกประเภท เครื่องตรวจสอบน้ำหนักแบบอัตโนมัติ, เครื่องตรวจจับโลหะ
ปลอมปน, เครื่องบรรจุ, ระบบการลำเลียง และระบบควบคุมอัตโนมัติในขบวนการผลิต โดยการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยทีมงานวิศวกรที่มีความชำนาญงาน
ด้านนี้โดยเฉพาะ
 
บริษัทฯ ให้บริการโดยช่างที่มีประสบการณ์ยาวนานและมีความชำนาญ ด้านเครื่องชั่งน้ำ
หนัก, 
ระบบเครื่องชั่งน้ำหนักส่วนผสม, เครื่องชั่งประเภทฮอปเปอร์, เครื่องชั่งประเภทสายพาน
ลำเลียง, เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก, เครื่องชั่งสำหรับงานป้องกันการระเบิด, หุ่นยนต์
ลำเลียงสินค้าขึ้นพาเลท ฯลฯ

บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จากสถาบันรับรองคุณภาพ
ระดับสากล และได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการทางมวล ISO/IEC 17025 จากสถาบันรับรองคุณภาพ TLAS อันเป็นสิ่งยืนยันความมีมาตรฐานสากลของ
กิจการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการขยายงานไปต่างประเทศ โดยจัดตั้งบริษัทในเครือ ที่มีชื่อว่า อาซาโน่ อินเตอร์ฯ ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น และประเทศออสเตรเลีย อันเป็น
การแสดงให้เห็นถึงความมั่นคง และก้าวหน้าของบริษัท ซึ่งไม่มีการหยุดนิ่งแต่จะมีการพัฒ
นาและก้าวไกลในอนาคตยิ่งๆขึ้นไป

บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์รับแรง, ชุดควบคุมและจอแสดงน้ำหนัก, เครื่องชั่งน้ำหนักชนิด
วางพื้น, เครื่องชั่งวัดความชื้น, เครื่องชั่งสำหรับห้องทดลอง, เครื่องชั่งแขวนและเครื่องชั่ง
ไฮโดรลิค จากทวีปยุโรป, สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น


 
​​ 
"มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจ การผลิต จำหน่าย และบริการ เครื่องชั่งน้ำหนักและงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง"

-  สร้างองค์กรที่เข้มแข็ง เพื่อมุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม 
-  พัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรเพื่อให้แข่งขันกับธุรกิจประเภทเดียวกันในตลาดได้ 
-  จัดหาและผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน และให้บริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่แข่งขันได้ เพื่อสร้างความเชื่อ
   มั่นและความพึงพอใจต่อลูกค้า 
-  สร้างสิ่งแวดล้อมและความสามัคคีในการทำงานรวมถึงให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้พนัก
   งานมีการพัฒนาและทำงานเต็มประสิทธิภาพ และมีความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
-  สร้างสัญลักษณ์ทางการค้า ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

30

YEAR OF EXPERIENCE

15

CERTIFICATE

1,879

PRODUCTS

2,500

CUSTOMER

    คณะผู้บริหาร

มาตรฐานคุณภาพ

เป็นที่ยอมรับระดับโลก

ใบรับรองคุณภาพ