เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561
คุณไพฑูรย์ ศิวะพรชัย กรรมการผู้จัดการ  คุณพัฒนพงษ์ พูลผล และทีมผู้บริหารพร้อมฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมต้อนรับ Mr.  Miki Takata  
Sensing Device Product Sales Management และทีมงานจาก บ. Minebea .Co.Ltd เข้าเยี่ยมชมโรงงานและร่วมประชุมการวางแผนพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
การเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด