การประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานตาม KPI ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 ของสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นการทบทวนผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา และเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของสาขาต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565