Truck Scale Standard Version 4.4


โปรแกรมชั่งน้ำหนักรถบรรทุกมาตรฐาน เวอร์ชั่น 4.4 
เหมาะสำหรับโรงสีหรือการชั่งผลิตภัณฑ์ ที่มีการหักค่าน้ำหนักความชื้นและสิ่งเจือปน